Algemene voorwaarden

Bij het gebruik maken van de diensten van Lasersalon Kampen gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd.

 1. Lasersalon Kampen, gevestigd aan Kalverhekkenweg 2, 8261 VB Kampen
 2. Cliënt: de natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan Lasersalon Kampen om een tatoeage of permanente make-up te verwijderen, voor laser ontharen of een andere laserbehandeling, en die ook door Lasersalon Kampen wordt behandeld.  
 3. Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Lasersalon Kampen en cliënt tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten verwijderen van een tatoeage, ontharen met laser of het laten uitvoeren van een andere laser behandeling.

Betaling en vooruitbetaling

 1. Lasersalon Kampen werkt op basis van vooruitbetaling. Een afspraak is pas definitief wanneer 50% van het bedrag van de afgesproken behandeling door cliënt is voldaan.
 2. De tweede 50% dient direct na de behandeling contant te worden afgerekend.

(In onze salon is geen pin, maar er bevindt zich een bankgebouw met geldautomaat op korte afstand)

Afspraken

 1. Cliënt dient tijdig aanwezig te zijn op onze afspraken. Indien cliënt zonder mededeling te laat komt op een afspraak, kan Lasersalon Kampen kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd.
 2. Indien de afspraak tussen Lasersalon Kampen en cliënt uitloopt dan heeft Lasersalon Kampen het recht om hiervoor extra kosten in rekening brengen.
 3. Als cliënt een afspraak wilt afzeggen, dan dient die dat 48 uur van tevoren telefonisch of per e-mail aan Lasersalon Kampen te melden.
 4. Wanneer cliënt een afspraak niet tijdig afzegt, dan kan Lasersalon Kampen een bedrag in rekening brengen voor de gereserveerde tijd en gemaakte kosten.
 5. Wanneer Lasersalon Kampen een afspraak met cliënt moet annuleren wegens ziekte of een andere overmachtsituatie, dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Bij overmacht kan Lasersalon Kampen niet aansprakelijk worden gesteld.

Eigen verantwoording en eigen risico

 1. Alle opdrachten van cliënt aan Lasersalon Kampen worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van cliënt.
 2. Door opdracht te geven aan Lasersalon Kampen tot het verwijderen van een tatoeage of andere laser behandeling verklaart cliënt dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Lasersalon Kampen of derden in gevaar kan brengen.
 3. De cliënt dient de intake vragenlijst geheel naar waarheid in te vullen.
 4. De cliënt dient Lasersalon Kampen tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Lasersalon Kampen leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Lasersalon Kampen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Lasersalon Kampen is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Lasersalon Kampen.
 2. Lasersalon Kampen kan geen enkele garantie geven over het resultaat van de laser behandeling dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.
 3. Lasersalon Kampen is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
 4. Lasersalon Kampen is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

Klachten

 1. In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Lasersalon Kampen, meldt de cliënt dit direct en in ieder geval binnen 48 uur. Lasersalon Kampen en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om tot een oplossing te komen.
 2. Een klacht zoals genoemd in artikel 1 van deze paragraaf, dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijk recht

Op de tussen Lasersalon Kampen en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijziging

 1. Lasersalon Kampen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.